top of page

Acerca de

Privacybeleid

Onze visie op privacy

We vinden uw privacy erg belangrijk, daarom:
1. Zijn wij zuinig op uw persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving rond gegevensbescherming.
2. Zijn wij transparant over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we u vertellen welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.
3. Heeft u bij ons zelf invloed op hoe we uw gegevens gebruiken. Zo kunt u uzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en u afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor u houden.
4. Nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen.
5. Luisteren we naar u. We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken. We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen. We beantwoorden vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
6. Passen we ons Privacybeleid regelmatig aan. Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Ons Privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up to date.

Ons Privacybeleid

We zetten ons in om uw privacyrechten te bewaken en uw persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacybeleid leggen we uit hoe wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken. EcoService Europe B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten, die u kunt zien op onze websites. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze verantwoordelijkheid

EcoService Europe B.V. en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit Privacybeleid. Daar waar in dit document ‘EcoService Europe B.V.’ wordt genoemd, worden ook alle dochtermaatschappijen bedoeld. EcoService Europe B.V. is (statutair) gevestigd in Oostburg aan (4501 PA) Oude Haven 44.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk aan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie als IP-adres van uw computer en uw Burgerservicenummer. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen en niet- rechtspersonen. Onder natuurlijke personen vallen in dit geval ook zzp’ers en eenmanszaken. U deelt uw persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of u bij ons in dienst bent of wilt komen.

1

Waar gebruikt EcoService Europe B.V. de persoonsgegevens voor?

EcoService Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn ter uitvoering van een overeenkomst, marketingdoeleinden of om onze administratie uit te kunnen voeren. We verwerken uw gegevens altijd zoals wordt voorgeschreven door de wet. Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren. Bijvoorbeeld wanneer u ons voorziet van uw gegevens om:

• U als klant bij ons te laten registreren;
• Door u in te schrijven voor prijstrekkingen of wedstrijden;
• Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om informatie per mail te ontvangen; • Door onze toepassingen te gebruiken (websites, apps);
• Door een product of dienst van ons te kopen;
• Door een enquête in te vullen;
• Door review te plaatsen.

EcoService Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u van onze diensten te voorzien, zoals: • Het afhandelen van uw betaling;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• EcoService Europe B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• EcoService Europe B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
• EcoService Europe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens verwerkt EcoService Europe B.V. van klanten?

We verwerken een aantal persoonsgegevens van u, afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geboorteplaats;

• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
• Internetbrowser en apparaat type;
• Bankrekeningnummer.

2

EcoService Europe B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Kredietwaardigheidscheck. Bij EcoService Europe B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we mogelijk uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

EcoService Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren diverse bewaartermijnen voor de diverse (categorieën) van persoonsgegevens waaronder personeelsgegevens en logfiles computer- systemen/e-mail. Dit is opgenomen in ons Bewaartermijnbeleid. Informatie over dit Bewaartermijnbeleid kunt u opvragen bij jhangoor@ecoservice-europe.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

EcoService Europe B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EcoService Europe B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

EcoService Europe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EcoService Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?

EcoService Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jhangoor@ecoservice-europe.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EcoService Europe B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EcoService Europe B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EcoService Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jhangoor@ecoservice-europe.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vragen?

Heeft u nog een vraag over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Per e-mail: jhangoor@ecoservice-europe.com Per post: Oude Haven 44, 4501 PA, Oostburg.

bottom of page